Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Signify B.V., gevestigd te Amsterdam

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door een derde (hierna “Opdrachtgever”) aan Signify B.V. (hierna “Signify”) zijn verstrekt, en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, met inbegrip van vervolgopdrachten, kostenschattingen en offertes.

1.2. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Signify aanvaard zijn. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.

1.3. Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet (meer) geldig is, blijven de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling welke de door partijen beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benadert.

1.4. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.

1.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de algemene of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitgesloten.

Artikel 2 Opdrachten, belangenconflicten

2.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Signify te zijn gegeven, ook indien het de intentie is dat een opdracht door een specifieke medewerker van Signify wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders of werknemers van Signify is uitgesloten.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk of mondeling aan Signify opdracht geeft tot het verrichten van enige diensten en Signify deze opdracht schriftelijk accepteert. Als Signify de opdracht niet schriftelijk accepteert, zal de door Signify gegeven uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst doorslaggevend zijn, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever. Zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door Signify kan Opdrachtgever geen rechten aan de opdracht of enige toezegging van Signify ontlenen.

2.3. Signify kan opdrachten zonder opgave van redenen weigeren.

2.4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

2.5. Voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten mag Signify zonder voorafgaand overleg derde partijen inschakelen. Bij de selectie van deze partijen zal Signify de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Signify is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten en/of tekortkomingen van derden. Opdrachtgever machtigt Signify om aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

2.6 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht blijkt dat bij de voortzetting van die uitvoering een wezenlijk belangenconflict kan ontstaan met een opdracht van een andere opdrachtgever, is Signify gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen. Indien de uitvoering van de opdracht niet kan worden beëindigd zonder dat Opdrachtgever daardoor schade lijdt, voert Signify de opdracht uit voor zover dat nodig is om die schade te voorkomen. Daarna zullen de werkzaamheden worden beëindigd.

Artikel 3 Uitvoering

3.1. Signify voert de opdrachten naar beste vermogen uit. De werkzaamheden worden nadrukkelijk niet als een resultaatverbintenis aangemerkt.

3.2. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat Signify niet gehouden is om op eigen initiatief werkzaamheden te verrichten betreffende (voor)onderzoek, indieningen, de instandhouding van rechten en andere werkzaamheden.

3.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verschafte informatie.

3.4. Indien en voor zover nodig kan Signify, bij uitblijven van voldoende instructies en documentatie, naar eigen inzicht handelen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Door Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk volmacht gegeven.

3.5. Het informeren van Opdrachtgever met betrekking tot instandhouding van rechten, waaronder de vernieuwing van registraties, termijnen e.d. worden door Signify onverplicht gedaan. Signify heeft slechts dan de verplichting om handelingen te verrichten tot instandhouding van deze rechten als door Opdrachtgever daartoe een schriftelijke opdracht is gegeven.

Artikel 4 Honorering

4.1. De honorering van Signify geschiedt volgens: a. haar dan geldende tarievenlijsten, b. offertes, c. eventuele speciale tarieven zoals overeengekomen met Opdrachtgever.

4.2. (Ambtelijke) taksen, honoraria en andere kosten van derde partijen die gemaakt dienen te worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen Signify en Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.3. Tenzij anders overeengekomen omvat de honorering niet de variabele kosten (zoals koerswijzigingen, vertalingen, legalisaties e.d.) evenals de kosten die voortvloeien uit procedures, onder andere in verband met ambtshalve bezwaren en bezwaren van derden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.

4.4. Kostenbegrotingen zijn vrijblijvend en indicatief. Signify kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5. De geldende tarieven kunnen tussentijds door Signify worden herzien. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

4.6. Signify is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Betaling

5.1. Opdrachtgever zal facturen van Signify binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.

5.2. Signify behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te verrichten op voorschotbasis. De werkzaamheden worden uitgevoerd na gehele voldoening van de betreffende voorschotnota.

5.3. Signify kan de uitvoering van alle werkzaamheden opschorten indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake van een of meer betalingen of andere verbintenissen.

5.4. Opdrachtgever is ermee bekend dat het niet laten aanvangen, opschorten en/of staken van de werkzaamheden door Signify kan leiden tot het niet of niet tijdig aanvragen danwel het vervallen van intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare rechten. Signify is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5.5. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever automatisch in verzuim en zal een rente van 1,5% per maand of deel daarvan verschuldigd zijn over het onbetaalde bedrag. Een aparte ingebrekestelling is niet vereist. Opdrachtgever zal alle (buiten)gerechtelijke incassokosten vergoeden.

5.6. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur bij Signify kenbaar te worden gemaakt. Als Signify binnen deze termijn geen klachten heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

5.7 Eventuele kortingsafspraken tussen Signify en cliënt vervallen bij niet-tijdige betaling. In zulke gevallen zijn de standaardtarieven van Signify wederom van toepassing.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Signify aanvaardt, behoudens grove schuld, opzet en/of bewuste roekeloosheid, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade dan die schade die door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid wordt gedekt en mits de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering over gaat. Signify is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

6.2. Iedere aansprakelijkheid van Signify is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die polis. Signify is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

6.3. Indien geen verzekeringsuitkering plaats vindt en Signify niettemin voor schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door Signify in rekening gebrachte factuurbedrag met een maximum van EURO 50.000 (vijftig duizend) per gebeurtenis (een samenhangende reeks daarbij te beschouwen als één gebeurtenis).

6.4. Bij aansprakelijkheidsstelling door Opdrachtgever rust de bewijslast bij Opdrachtgever.

6.5. Als de hierboven genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden tegen Signify, zal Opdrachtgever Signify hiervan vrijwaren.

6.6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Signify vervalt een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de betreffende werkzaamheden die de grondslag zijn vormen voor de vordering, verricht zijn of verricht hadden moeten zijn.

6.7. Signify is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade.

Artikel 7 Overmacht

7.1. In een situatie van overmacht kan Signify de werkzaamheden opschorten. In geval van een blijvende overmacht is Signify gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is Signify niet gehouden tot betalen van enige schadevergoeding of boete.

7.2. Overmacht omvat alle omstandigheden die buiten de wil van Signify de nakoming van de verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.3. Voor Opdrachtgever blijft de verplichting bestaan om Signify te betalen voor alle werkzaamheden die verricht zijn voordat de bovengenoemde situatie van overmacht is ontstaan.

Artikel 8 Contractsduur; uitvoering overeenkomst

8.1. De overeenkomst tussen Signify en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2. Signify zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9 Beëindiging

9.1. Signify heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten danwel met onmiddellijke ingang te beëindigen indien een van de volgende situaties zich bij Opdrachtgever voor doet:

a) faillissement, surséance van betaling, schuldsanering

b) geheel of gedeeltelijke staking van de activiteiten,

c) niet, niet tijdige of onvolledige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Signify, danwel de situatie dat Signify goede gronden heeft te vrezen dat zulks zich voor zal gaan doen.

9.2. Opdrachtgever dient Signify onmiddellijk te informeren indien één van de bovengenoemde situaties zich voordoet. In dat geval blijft Opdrachtgever gehouden om alle financiële verplichtingen jegens Signify te voldoen. De vorderingen van Signify zijn onmiddellijk opeisbaar.

9.3. Signify behoudt zich tevens het recht voor om zekerheid te vragen voor nakoming van de betalingsverplichtingen.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

Signify behoudt alle rechten op de door haar in het kader van een opdracht ontwikkelde modellen, databases, softwareprogramma’s, en overige voorwerpen van intellectueel eigendom, tenzij nadrukkelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Signify heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Signify en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 12 Tekstuele verschillen Nederlands en Engels

In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

 

Volg ons!